Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021

        Ngày 16-11, Chi bộ Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi tổ chức Hội Nghị Phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Hội nghị đã thông qua Công văn số 163-CV/ĐU, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Đảng ủy phường Quyết Thắng V/v Hướng dẫn  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải An - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng; đồng chí Hứa Thị Thanh Giang - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Quyết Thắng và 19 đảng viên của chi bộ Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hải An - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Mục đích chính của việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 là nhằm kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý và từng cá nhân làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng để cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Nội dung kiểm điểm, đối với tập thể lãnh đạo quản lý là việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; Kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua khen thưởng; Đối với mỗi đảng viên tập trung kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra, gợi ý kiểm điểm ở kỳ kiểm điểm trước.

Tại Hội nghị chi bộ đã tổ chức bỏ phiếu đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, kết quả cụ thể: Đối với chi bộ đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đối với đảng viên 04/19 đồng chí đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15/19 đồng chí xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ./.