Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.