19/02/16  Phân công chuyên môn  349
Áp dụng từ ngày 15/2 đến 29/2/2016
 07/05/13  Phân công chuyên môn  74
Bảng phân công chuyên môn tháng 5/2013 Trường TH Mạc Đĩnh Chi.
 07/05/13  Phân công chuyên môn  318
Bảng phân công chuyên môn tháng 5/2013 Trường TH Mạc Đĩnh Chi.
 04/04/13  Phân công chuyên môn  374
Phân công chuyên môn tháng 4-2013